પ્રાથમિક માધ્યમિક શિક્ષણ શિષ્યવૃત્તિ પરીક્ષા 2022

ધોરણ 6 અને ધોરણ 9ના વિદ્યાર્થીઓ માટે શિષ્યવૃતિ પરીક્ષા 2022 નોટીફીકેશન જાહેર કરેલ છે

SEB PSE SSE પરીક્ષા 2022

હવેથી પ્રાથમિક શિક્ષણ શિષ્યવૃત્તિ પરીક્ષા અને માધ્યમિક શિક્ષણ શિષ્યવૃત્તિ પરીક્ષાના આવેદનપત્રોની હાર્ડકોપી જમા કરાવવાની પદ્ધતિ બંધ કરેલ છે. ફક્ત જે ઉમેદવારો મેરીટમાં આવે તેના આવેદનપત્રોની ચકાસણી પ્રાથમિક શિક્ષણ શિષ્યવૃત્તિ પરીક્ષા માટે તાલુકા પ્રાથમિક શિક્ષણાધીકારીના/શાસનાધિકારીની કચેરી દ્વારા અને માધ્યમિક શિક્ષણ શિષ્યવૃત્તિ પરીક્ષા માટે જીલ્લા શિક્ષણાધિકારીશ્રીની કચેરી કક્ષાએથી કરવાની રહેશે.

SEB શિષ્યવૃત્તિ પરીક્ષા માટે ઉમેદવારોની લાયકાત

SEB શિષ્યવૃત્તિ પરીક્ષા અભ્યાસક્રમ 2022

પ્રાથમિક શિક્ષણ શિષ્યવૃત્તિ પરીક્ષા માટે અભ્યાસક્રમ ધોરણ 1 થી 5 સુધીનો રહેશે. માધ્યમિક શિક્ષણ શિષ્યવૃત્તિ પરીક્ષા માટે અભ્યાસક્રમ ધોરણ 6 થી 8 સુધીનો રહેશે.

SEB શિષ્યવૃત્તિ પરીક્ષા પદ્ધતિ 2022

ભાષા – સામાન્ય જ્ઞાન 100 પ્રશ્ન 100 ગુણ 90 મિનીટ ગણિત – વિજ્ઞાન 100 પ્રશ્ન 100 ગુણ 90 મિનીટ

પ્રાથમિક માધ્યમિક શિક્ષણ શિષ્યવૃત્તિ પરીક્ષા 2022 ફોર્મ કઈ રીતે ભરવું?

– સૌપ્રથમ સત્તાવાર વેબ સાઈટ www.sebexam.org પર જાઓ.

પ્રાથમિક માધ્યમિક શિક્ષણ શિષ્યવૃત્તિ પરીક્ષા 2022 મહત્વપૂર્ણ તારીખો

ઓનલાઈન અરજી શરૂ તારીખ 22/08/2022 ઓનલાઈન અરજી છેલ્લી તારીખ 06/09/2022