26 જુલાઈના ગુજરાત જ્ઞાન ગુરુ ક્વિઝ પ્રશ્નો 2022

આજે ક્વિઝનો ત્રીજા અઠવાડિયાનો ત્રીજો દિવસ છે. જેમ જેમ દિવસો પસાર થાય છે તેમ તેમ વધુમાં વધુ લોકો ભાગ લઇ રહ્યા છે. હજું મિત્રો રજીસ્ટ્રેશન પ્રક્રિયા શરુ છે તો જે મિત્રો બાકી છે તેઓ પણ આ ક્વિઝમાં ભાગ લ્યો.

26 જુલાઈ  - સ્કુલ ગુજરાતી માધ્યમ પ્રશ્ન બેંક

– એગ્રીકલ્ચર ટેક્નોલોજી મેનેજમેન્ટ એજન્સી કયા નામે ઓળખાય છે ? – ‘પરીક્ષા પે ચર્ચા’ 2022 કાર્યક્રમ ક્યારે યોજાયો હતો? – પુનઃપ્રાપ્ય ઊર્જાસ્રોતોની સૌથી મોટી ખૂબી શું છે? – PANનું પૂરું નામ શું છે ?

26 જુલાઈ  - કોલેજ ગુજરાતી માધ્યમ પ્રશ્ન બેંક

1. GSWAN સર્વર પર કેટલા જિલ્લાઓ જોડાયેલા છે ? 2. DSSનું પૂરું નામ જણાવો. 3. અટલ પેન્શન યોજના ક્યારે શરૂ કરવામાં આવી હતી ? 4. PM – ગતિશક્તિ યોજનનો મહત્તમ લાભ કોને મળશે ?