SMC મેડીકલ ઓફિસર ભરતી 2022 - MY OJAS UPDATE

સુરત મહાનગરપાલિકા ભરતી 2022

સુરત મહાનગરપાલિકા ભરતી 2022

સુરત મહાનગરપાલિકા ભરતી 2022 : સુરત શહેર વિસ્તારમાં એન.એચ.એમ. / આર.સી.એચ 2 પ્રોગ્રામ તથા આર.બી.એસ.કે પ્રોગ્રામ અંતર્ગત અર્બન હેલ્થ સોસાયટી (આરસીએચ) દ્વારા તા. 30-12-2022 તથા 31-12-2022ના રોજ મેડીકલ ઓફિસર અને સ્ટાફ નર્સની જગ્યાઓ માટે 11 માસ માટે અથવા ગુજરાત અર્બન હેલ્થ પ્રોજેક્ટ હેઠળ મંજુર થયેલ કાયમી જગ્યાઓની ભરતી થાય ત્યાં સુધી, બે માંથી જે વહેલું … Read more