GSTES ભરતી 2022

GSTES ભરતી 2022

GSTES ભરતી 2022 : ગુજરાત રાજ્ય ટ્રાયબલ એજ્યુકેશન સોસાયટી દ્વારા લીગલ કન્સલટન્ટ, પ્રોજેક્ટ મેનેજર અને આસી. પ્રોજેક્ટ મેનેજરની જગ્યાઓ માટે ભરતી જાહેરાત બહાર પાડવામાં આવી છે. લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો અરજી કરવાની રહેશે. GSTES ભરતી 2022 પોસ્ટ ટાઈટલ GSTES ભરતી 2022 પોસ્ટ નામ લીગલ કન્સલટન્ટ, પ્રોજેક્ટ મેનેજર અને આસી. પ્રોજેક્ટ મેનેજર કુલ જગ્યા 03 સંસ્થા ગુજરાત … Read more