અમને ફોલો કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો

ભાવનગર જીલ્લા પંચાયત કાયદા સલાહકાર ભરતી 2023

ભાવનગર જીલ્લા પંચાયત કાયદા સલાહકાર ભરતી 2023

ભાવનગર જીલ્લા પંચાયત કાયદા સલાહકાર ભરતી 2023 : જીલ્લા પંચાયત ભાવનગર ખાતે કાયદા સલાહકારની 11 માસના કરાર આધારિત જગ્યાઓ માટે ભરતી બહાર પાડવામાં આવી છે (બીજો પ્રયત્ન). લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો જાહેરાત વાંચી પછી અરજી કરી શકશે. ભાવનગર જીલ્લા પંચાયત કાયદા સલાહકાર ભરતી 2023 પોસ્ટ ટાઈટલ ભાવનગર જીલ્લા પંચાયત કાયદા સલાહકાર ભરતી 2023 પોસ્ટ નામ કાયદા … Read more

અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ