ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડ અમદાવાદ ભરતી 2023 - MY OJAS UPDATE

ધોરણ 10 પાસ પર ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડ અમદાવાદ ભરતી 2023

ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડ અમદાવાદ ભરતી 2023

ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડ અમદાવાદ ભરતી 2023 : એપ્રેન્ટીસ એક્ટ 1961 નેશનલ એપ્રેન્ટીસ સ્કીમ / મુખ્યમંત્રી સ્કીમ અંતર્ગત ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડ, અમદાવાદ દ્વારા ધોરણ 10 પાસ માટે ડોમેસ્ટિક ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટરની 125 જગ્યાઓ માટે ભરતી પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો જાહેરાત વાંચી અરજી કરવાની રહેશે. ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડ અમદાવાદ ભરતી 2023 પોસ્ટ ટાઈટલ ગુજરાત … Read more