બીજા તબક્કાના મતદાનની ટકાવારી - MY OJAS UPDATE

બીજા તબક્કાના મતદાનની ટકાવારી

બીજા તબક્કાના મતદાનની ટકાવારી

બીજા તબક્કાના મતદાનની ટકાવારી : તારીખ 05-12-2022ના રોજ 93 બેઠકો માટે મતદાન યોજાઈ રહ્યું છે. બીજા તબક્કામાં ઉત્તર ગુજરાત અને મધ્ય ગુજરાતની 93 સીટનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે. જેમ જેમ ટકાવારીની માહિતી આવશે એમ એમ અમે લોકો આહિયા અપડેટ કરતા રહેશું. બીજા તબક્કાના મતદાનની ટકાવારી પોસ્ટ ટાઈટલ બીજા તબક્કાના મતદાનની ટકાવારી પોસ્ટ નામ બેઠક પ્રમાણે … Read more