બરવાળા નગરપાલિકા એપ્રેન્ટીસ ભરતી 2023 - MY OJAS UPDATE

બરવાળા નગરપાલિકા ભરતી 2023: કોમ્પ્યુટર ઓપરેટર અને અન્ય એપ્રેન્ટીસ જગ્યાઓ

બરવાળા નગરપાલિકા ભરતી 2023

બરવાળા નગરપાલિકા ભરતી 2023: મુખ્યમંત્રી એપ્રેન્ટીસ યોજના અંતર્ગત (વર્ષ 2023/24) માટે બરવાળા નગરપાલિકા, જી બોટાદમાં એપ્રેન્ટીસ એક્ટ 1961 હેઠળ પ્રવર્તમાન નિયમોનુસાર કોમ્પ્યુટર ઓપરેટર પ્રોગ્રામિંગ આસિસ્ટન્ટ, સેનેટરી ઇન્સ્પેકટર અને સર્વેયર એપ્રેન્ટીસ ભરતી માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. બરવાળા નગરપાલિકા ભરતી 2023 પોસ્ટ ટાઈટલ બરવાળા નગરપાલિકા એપ્રેન્ટીસ ભરતી 2023 પોસ્ટ નામ એપ્રેન્ટીસ કુલ જગ્યા 10 સંસ્થા … Read more