પ્રધાનમંત્રી નેશનલ એપ્રેન્ટીસશીપ ભરતીમેળો - MY OJAS UPDATE

પ્રધાનમંત્રી નેશનલ એપ્રેન્ટીસશીપ ભરતીમેળો 2022 સાણંદ

પ્રધાનમંત્રી નેશનલ એપ્રેન્ટીસશીપ ભરતીમેળો

પ્રધાનમંત્રી નેશનલ એપ્રેન્ટીસશીપ ભરતીમેળો : ઔધોગિક તાલીમ સંસ્થા, સાણંદ દ્વારા આયોજિત વિવિધ એકમો માટે “પ્રધાનમંત્રી નેશનલ એપ્રેન્ટીસશીપ ભરતીમેળા”નું આયોજન આઈટીઆઈ સાણંદ ખાતે તારીખ 12-09-2022ના કરવામાં આવ્યું છે. લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો જાહેરાતની ચકાસણી કાર્ય બાદ પછી જ ભરતીમેળામાં ભાગ લેવો. પ્રધાનમંત્રી નેશનલ એપ્રેન્ટીસશીપ ભરતીમેળો પોસ્ટ ટાઈટલ પ્રધાનમંત્રી નેશનલ એપ્રેન્ટીસશીપ ભરતીમેળો પોસ્ટ નામ પ્રધાનમંત્રી નેશનલ એપ્રેન્ટીસશીપ ભરતીમેળો … Read more