મધ્યાહન ભોજન પાટણ દ્વારા તાજેતરમાં જિલ્લા પ્રોજેક્ટ કોઓર્ડિનેટર અને તાલુકા MDM સુપરવાઈઝર પોસ્ટ માટે 11 મહિના માટે કરાર આધારિત જાહેરાત પ્રકાશિત કરવામાં આવી છે.

પોસ્ટ નામ અને જગ્યા

જીલ્લા પ્રોજેક્ટ કોઓર્ડીનેટર : 01

તાલુકા MDM સુપરવાઇઝર07

વયમર્યાદા

અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખે ઉંમર 18 વર્ષથી ઓછી અને 58 વર્ષથી વધુ ન હોવી જોઈએ.