ગુજરાત રાજ્યના ગામડા વિસ્તારમાં ગરીબી રેખા નીચે જીવન જીવતા જમીન વિહોણા ખેત મજૂરો તથા ગામડાના કારીગરો માટે રાજ્ય સરકારની ઘરથાળના મફત પ્લોટ યોજનાની શરૂઆત વર્ષ ૧૯૭૨થી થઇ છે. આ યોજનાને ગુજરાત રાજ્યના પંચાયત વિભાગ અંતર્ગત આવરી લેવામાં આવી છે. ચાલો તો આ લેખમાં મફત પ્લોટ યોજના 2022 ફોર્મ વિષે માહિતી મેળવીએ.

નોંધ : મફત પ્લોટ યોજના 2022ની માહિતી અમને વિવિધ સોશિયલ મિડિયા પ્લેટ ફોર્મના માધ્યમ દ્વારા મળેલ છે. અપને વિનંતી છે આ યોજનાની વધુ માહિતી માટે ગામના તલાટી મંત્રી શ્રી પાસેથી માહિતી મેળવી શકશો.

પોસ્ટ નામ : મફત પ્લોટ યોજના વિભાગ : પંચાયત વિભાગ ગુજરાત લાભ કોને મળશે?ગ્રામ્ય વિસ્તારના ગરીબ લોકોને

મફત પ્લોટ યોજના ફોર્મ

અરજીને લગતી તમામ માહિતી માટે આપના ગામના તલાટી મંત્રી શ્રી પાસેથી માહિતી મેળવો અને અરજી કરો.

મફત પ્લોટ યોજના 2022 પુરાવાની યાદી

– અરજી ફોર્મ – રેશનકાર્ડની ઝેરોક્ષ – ચૂંટણીકાર્ડની ઝેરોક્ષ / આધારકાર્ડની ઝેરોક્ષ – SECCઅ નામની વિગતો – ખેતીની જમીનનો દાખલો (જમીન નથી તેવી વિગતો વાળો) – પ્લોટ / મકાનની વિગત દર્શાવતો દાખલો

30 જુલાઈ 2022ના રોજ થયેલ પરિપત્રનો વિષય અને સંદર્ભ

1લી મે 2017ના રોજ થયેલ ઠરાવની પ્રસ્તાવના