ગુજરાત નર્સિંગ એડમિશન 2022-23

B.Sc નર્સિંગ, ANM અને GNM પ્રવેશ જાહેર

ગુજરાત એડમિશન કમિટી ફોર પ્રોફેશનલ મેડીકલ એજ્યુકેશન કોર્સિસ (ACPMEC) દ્વારા પ્રથમ વર્ષ B.Sc નર્સિંગ, ફીજીઓથેરાપી, ANM, GNM, ઓર્થોટીક્સ અને પોસ્થેટીક્સ, નેચરોપથી, ઓપ્ટોમેટ્રિ, બી.એ.એસ.એલ.પી. અને ઓક્યુપેશનલ પેરાથી પ્રવેશ જાહેર.

ગુજરાત એએનએમ પ્રવેશ 2022 | ગુજરાત જીએનએમ પ્રવેશ 2022 | ગુજરાત ANM પ્રવેશ 2022 | ગુજરાત GNM પ્રવેશ 2022 | ગુજરાત B.Sc નર્સિંગ પ્રવેશ 2022 | www.medadmgujarat.org | ગુજરાત ANM પ્રવેશ મેરીટ લિસ્ટ 2022 | ગુજરાત GNM પ્રવેશ મેરીટ લિસ્ટ 2022 | ગુજરાત B.Sc એડમિશન મેરીટ લિસ્ટ 2022.

ગુજરાત B.Sc નર્સિંગ પ્રવેશ 2022 ગુજરાત GNM પ્રવેશ 2022 ગુજરાત ANM પ્રવેશ 2022 અન્ય પ્રવેશ

BSc, ANM અને GNM પ્રવેશ જાહેર

ઓનલાઇન પીન પ્રવેશ સમિતિની વેબસાઈટ www.medadmgujarat.org પર માંગેલ પ્રાથમિક માહિતી પૂરી પાડ્યા બાદ રૂ. 200/- (નોન રીફંડેબલ)ની ઓનલાઈન ચુકવણી કર્યા પછી તમારા રજીસ્ટર્ડ મોબાઈલમાં USER ID અને PIN મોકલવામાં આવશે.

પ્રવેશ પ્રક્રિયામાં ભાગ લેવા માટે ઈન્ટરનેટ દ્વારા ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશન ફરજીયાત છે. ઈન્ટરનેટ સુવિધા ન ધરાવતા ઉમેદવાર કોઈપણ ચાર્જ ભર્યા વિના પ્રવેશ સમિતિ દ્વારા નિયુક્ત હેલ્પ સેન્ટર (સૂચી પ્રવેશ સમિતિની વેબસાઈટપર ઉપલબ્ધ છે) ઉપર રજીસ્ટ્રેશનની સુવિધા મેળવી શકશે.

B.Sc નર્સિંગ એડમિશન ગુજરાત 2022 પાત્રતા

– અરજદારોએ B.Sc માટે પ્રવેશ માપદંડ તપાસવું આવશ્યક છે. ગુજરાતમાં સરકારી કોલેજ અને અન્ય સંસ્થા માટે નર્સિગ પ્રવેશ B.Scના મુખ્ય મુદ્દા નર્સિંગ પ્રવેશ પાત્રતા નીચે આપેલ છે. – અરજદારોએ કોઈ પણ માન્ય રાજ્ય અથવા કેન્દ્રીય બોર્ડ ઓફ ઇન્ડિયા સાથે તેમનું 12મું અને 10મું પાસ કરેલ હોવું જોઈએ. – વિદ્યાર્થીએ વિજ્ઞાન સાથે 12મું પાસ કર્યું હોવું જોઈએ અને બાયોલોજી, કેમેસ્ટ્રી. ફિજીક્સ, હોવું જોઈએ અને ગણિત ધરાવતા વિદ્યાર્થીઓ ઘણા અભ્યાસક્રમો માટે ઓનલાઈન અરજી પણ કરી શકે છે. – પ્રવેશ શૈક્ષણિક રેકોર્ડ પર આધારિત રહેશે. – અરજદારોએ તારીખ મુજબ અધિકૃત અધિકારી દ્વારા પૂછવામાં આવેલા તમામ દસ્તાવેજો અને રેકોર્ડસ પ્રદાન કરવા આવશ્યક છે.

ગુજરાત B.Sc નર્સિંગ-GNM-ANM પ્રવેશ 2022 માટે જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ

– તાજેતરના પાસપોર્ટ સાઈઝના ફોટો – ઉમેદવારોની સ્કેન કરેલ સહી – ધોરણ 10ની તમામ પ્રયત્નની માર્કશીટ – ધોરણ 12ની તમામ પ્રયત્નની માર્કશીટ – સ્કૂલ લીવીંગ સર્ટીફીકેટ / ટ્રાન્સફર સર્ટીફીકેટ / જન્મનું પ્રમાણપત્ર – જાતીનો દાખલો (SC / ST / SEBC) – EWS કેટેગરીના ઉમેદવારો માટે તા. 25/01/2020 પછીનું સર્ટીફીકેટ – SEBC કેટેગરીના ઉમેદવારો માટે તા. 01/04/2020 પછીનું નોન ક્રિમી લેયર સર્ટીફીકેટ

ઓનલાઈન પીન ખરીદી કઈ રીતે કરવી?