ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ વાહન વ્યવહાર નિગમ, અમદાવાદ વિભાગ ખાતે એપ્રેન્ટીસ એકટ 1961 પ્રવર્તમાન નિયમાનુસાર કોપા, ડીઝલ મીકેનીક / ડીઝલ મીકેનીક એન્જીન, ઈલેક્ટ્રીશીયન, એમ.એમ.વી., વાયરમેન, વેલ્ડર ટ્રેડમાં આઈટીઆઈ પાસ ઉમેદવારો માટે માટે એપ્રેન્ટીસ ભરતી માટે જાહેરાત બહાર પાડવામાં આવી છે. લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો અરજી કરી શકશે.

પોસ્ટ નામ

એપ્રેન્ટીસ

ટ્રેડ નામ

– કોપા – ડીઝલ મીકેનીક / ડીઝલ મીકેનીક એન્જીન – ઈલેક્ટ્રીશીયન – એમ.એમ.વી. – વાયરમેન – વેલ્ડર

શૈક્ષણિક લાયકાત

– 10 પાસ + ITI (અન્ય ટ્રેડ) – 12 પાસ + ITI (કોપા ટ્રેડ)

પગાર

સરકારી નિયામુસાર સ્ટાઇપેંડ મહીને મળવાપાત્ર છે.

GSRTC અમદાવાદ ભરતી 2022 પસંદગી પ્રક્રિયા કઈ છે?

ઉમેદવારોની પસંદગી પ્રક્રિયા શૈક્ષણિક લાયકાત અને મેરીટ પ્રમાણે થશે (નિયમ મુજબ ફેરફાર થઇ શકે).