અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા ભરતી 2022

અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા AMC દ્વારા હાલમાં જ 54 સહાયક સર્વેયર ભરતી 2022 માટે એક જાહેરાત ભાર પાડવામાં આવી છે. લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો ઓફિશિયલ સાઈટ મારફતે અરજી કરતા પહેલા તેની જાહેરાત અવશ્ય વાંચો અને 28-07-2022 પહેલા અરજી કરો.

કુલ જગ્યા

54

શૈક્ષણિક લાયકાત

ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ટ્રેનીંગ ઇન્સ્ટીટયુટ સર્વેયરનું નેશનલ ટ્રેડ સર્ટીફીકેટ અથવા ડીપ્લોમા સિવિલ એન્જીનીયર

અનુભવ 

ડી.આઈ.એલ.આર. મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન કે તેની સમકક્ષ અન્ય સંસ્થાનો અભ્યાસ કર્યા પછીનો બે વર્ષનો સર્વેયર તરીકેનો અનુભવ

પગાર ધોરણ

હાલ ફિક્સ વેતન રૂ. ૧૯૯૫૦/- ત્રણ વર્ષ સુધી ત્યારબાદ કામગીરીના મૂલ્યાંકનને ધ્યાને લઈ લેવલ – ૪, પે મેટ્રીક્સ ૨૫૫૦૦ – ૮૧૧૦૦ + નિયમ મુજબ મળી શકતા અન્ય ભથ્થા.

વય મર્યાદા

45 વર્ષથી વધુ નહી સિવાય કે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં નોકરી કરતા હોય.