અમને ફોલો કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો

SSA બીઆરસી યુઆરસી સીઆરસી ભરતી 2022

SSA બીઆરસી યુઆરસી સીઆરસી ભરતી 2022

SSA બીઆરસી યુઆરસી સીઆરસી ભરતી 2022 : સમગ્ર શિક્ષા અંતર્ગત બીઆરસી, યુઆરસી અને સીઆરસી કો-ઓર્ડીનેટરની હાલ ખાલી રહેલ તથા જાન્યુઆરી-ફેબ્રુઆરી-2023માં જે બીઆરસી, યુઆરસી અને સીઆરસી કો-ઓર્ડીનેટરનો સમયગાળો 5 વર્ષ પૂર્ણ થાય છે તે જગ્યાઓ માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવ છે. સંપૂર્ણ માહિતી અને અરજી કરવા નીચેનો લેખ વાંચો. SSA બીઆરસી યુઆરસી સીઆરસી ભરતી 2022 પોસ્ટ … Read more

SSA ગુજરાત ભરતી 2022, ભરતીની માહિતી મેળવો @ssagujarat.org

SSA ગુજરાત ભરતી 2022

SSA ગુજરાત ભરતી 2022 : સમગ્ર શિક્ષા અંતર્ગત રાજ્યની શાળાઓમાં ક્લસ્ટર કક્ષાએ દિવ્યાંગ વિદ્યાર્થીઓ માટે ઉક્ત જુદી જુદી કેટેગરી મુજબ સ્પેશ્યલ એજ્યુકેટરની જગ્યાઓની કાયમી ભરતી ન થાય ત્યાં સુધી કામચલાઉ ધોરણે 11 માસના કરાર આધારિત કામગીરી કરાર માટે પસંદગી યાદી તૈયાર કરવા માટે યોગ્ય લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો પાસેથી ઓન-લાઈન અરજી મંગાવવામાં આવે છે. SSA ગુજરાત … Read more

અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ