અમને ફોલો કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો

GSRTC નરોડા પાટીયા અમદાવાદ ભરતી 2022

GSRTC નરોડા પાટીયા અમદાવાદ ભરતી 2022

GSRTC નરોડા પાટીયા અમદાવાદ ભરતી 2022 : GSRTC અમદાવાદ ભરતી 2022 : ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ વાહન વ્યવહાર નિગમ, મધ્યસ્થ યંત્રાલય, નરોડા પાટીયા, અમદાવાદ ખાતે એપ્રેન્ટિસ એકટ -૧૯૬૧ હેઠળ પ્રવર્તમાન નિયમોનુસાર વેલ્ડર, પેઈન્ટર અને ઈલેક્ટ્રીશીયન ટ્રેડના આઈ.ટી.આઈ પાસ (NCVT ફરજીયાત) ફ્રેશર ઉમેદવારો માટે GSRTC એપ્રેન્ટીસ ભરતી 2022 જાહેરાત બહાર પાડવામાં આવી છે. GSRTC નરોડા પાટીયા અમદાવાદ … Read more

અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ