અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ અહીં ક્લિક કરો

લેટેસ્ટ ન્યુઝ, સરકારી ભરતી, સરકારી યોજના, ટેકનો ટીપ્સને લગતી દરેક માહિતી ગુજરાતીમાં મેળવવા માટે અમારી વેબસાઈટ MYOJASUPDATE.NETની મુલાકાત લ્યો

CRPF કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2023: 9212 જગ્યાઓ માટે ભરતી

CRPF કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2023

CRPF કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2023: સેન્ટ્રલ રીઝર્વ પોલીસ ફોર્સ દ્વારા કોન્સ્ટેબલ (ટેકનીકલ અને ટ્રેડમેન)ની કુલ 9000થી વધુ જગ્યાઓ માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો તારીખ 25-04-2023 સુધીમાં અરજી કરવાની રહેશે. CRPF કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2023 પોસ્ટ ટાઈટલ CRPF ભરતી 2023 પોસ્ટ નામ કોન્સ્ટેબલ (ટેકનીકલ & ટ્રેડમેન) કુલ જગ્યા 9212 સંસ્થા સેન્ટ્રલ રિઝર્વ પોલીસ ફોર્સ … Read more

CRPF ભરતી 2023

CRPF ભરતી 2023

CRPF ભરતી 2023 : સેન્ટ્રલ રિઝર્વ પોલીસ ફોર્સ (CRPF) દ્વારા એએસઆઈ (સ્ટેનો) અને હેડ કોન્સ્ટેબલ (મિનિસ્ટરીયલ) ની 1450+ જગ્યાઓ માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો જાહેરાત વાંચી ઓનલાઈન અરજી કરવી. CRPF ભરતી 2023 પોસ્ટ ટાઈટલ CRPF ભરતી 2023 પોસ્ટ નામ એએસઆઈ (સ્ટેનો) અને હેડ કોન્સ્ટેબલ (મિનિસ્ટરીયલ) કુલ જગ્યા 1450+ સંસ્થા સેન્ટ્રલ રિઝર્વ … Read more

અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ