અમને ફોલો કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો

SSA ગુજરાત ભરતી 2022, ભરતીની માહિતી મેળવો @ssagujarat.org

SSA ગુજરાત ભરતી 2022

SSA ગુજરાત ભરતી 2022 : સમગ્ર શિક્ષા અંતર્ગત રાજ્યની શાળાઓમાં ક્લસ્ટર કક્ષાએ દિવ્યાંગ વિદ્યાર્થીઓ માટે ઉક્ત જુદી જુદી કેટેગરી મુજબ સ્પેશ્યલ એજ્યુકેટરની જગ્યાઓની કાયમી ભરતી ન થાય ત્યાં સુધી કામચલાઉ ધોરણે 11 માસના કરાર આધારિત કામગીરી કરાર માટે પસંદગી યાદી તૈયાર કરવા માટે યોગ્ય લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો પાસેથી ઓન-લાઈન અરજી મંગાવવામાં આવે છે. SSA ગુજરાત … Read more

અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ