અમને ફોલો કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો

LRD ભરતી પ્રોવિઝનલ સિલેકશન લિસ્ટ 2022

LRD ભરતી પ્રોવિઝનલ સિલેકશન લિસ્ટ 2022

LRD ભરતી પ્રોવિઝનલ સિલેકશન લિસ્ટ 2022 : લોકરક્ષક બોર્ડ દ્વારા દસ્તાવેજ ચકાસણી પૂર્ણ કર્યા બાદ હાલમાં જ કામચલાઉ યાદી પસંદગી યાદી તથા માર્ક્સ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. કેટેગરી પ્રમાણે પણ યાદી અને માર્ક જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. LRD ભરતી પ્રોવિઝનલ સિલેકશન લિસ્ટ 2022 પોસ્ટ ટાઈટલ LRD ભરતી પ્રોવિઝનલ સિલેકશન લિસ્ટ 2022 પોસ્ટ નામ LRD ભરતી … Read more

અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ