અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ અહીં ક્લિક કરો

લેટેસ્ટ ન્યુઝ, સરકારી ભરતી, સરકારી યોજના, ટેકનો ટીપ્સને લગતી દરેક માહિતી ગુજરાતીમાં મેળવવા માટે અમારી વેબસાઈટ MYOJASUPDATE.NETની મુલાકાત લ્યો

ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડ વડોદરા ભરતી 2023: ધોરણ 10 પાસ માટે ભરતી

ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડ વડોદરા ભરતી 2023

ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડ વડોદરા ભરતી 2023: એપ્રેન્ટીસ એક્ટ 1961 નેશનલ એપ્રેન્ટીસ પ્રમોશન સ્કીમ / મુખ્યમંત્રી સ્કીમ અંતર્ગત ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડ વડોદરા દ્વારા ધોરણ 10 પાસ માટે ડોમેસ્ટિક ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટરની 65 જગ્યાઓ માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડ વડોદરા ભરતી 2023 પોસ્ટ ટાઈટલ ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડ વડોદરા ભરતી 2023 પોસ્ટ નામ ડોમેસ્ટિક … Read more

ધોરણ 10 પાસ પર ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડ અમદાવાદ ભરતી 2023

ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડ અમદાવાદ ભરતી 2023

ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડ અમદાવાદ ભરતી 2023 : એપ્રેન્ટીસ એક્ટ 1961 નેશનલ એપ્રેન્ટીસ સ્કીમ / મુખ્યમંત્રી સ્કીમ અંતર્ગત ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડ, અમદાવાદ દ્વારા ધોરણ 10 પાસ માટે ડોમેસ્ટિક ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટરની 125 જગ્યાઓ માટે ભરતી પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો જાહેરાત વાંચી અરજી કરવાની રહેશે. ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડ અમદાવાદ ભરતી 2023 પોસ્ટ ટાઈટલ ગુજરાત … Read more

જીલ્લા ગ્રામ વિકાસ એજન્સી પોરબંદર ભરતી 2023

જીલ્લા ગ્રામ વિકાસ એજન્સી પોરબંદર ભરતી 2023

જીલ્લા ગ્રામ વિકાસ એજન્સી પોરબંદર ભરતી 2023 : જીલ્લા ગ્રામ વિકાસ એજન્સી પોરબંદર કચેરી હેઠળના સ્વચ્છ ભારત મિશન (ગ્રામીણ) યોજના અંતર્ગત જીલ્લા કક્ષાએ તદ્દન હંગામી ધોરણે 11 માસ કરાર આધારિત ખાલી જગ્યાઓ ભરવા તથા પ્રતિક્ષા યાદી તૈયાર કરવા માટે આપેલ લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો પાસે અરજીઓ મંગાવવામાં આવી છે. જીલ્લા ગ્રામ વિકાસ એજન્સી પોરબંદર ભરતી 2023 … Read more

અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ