અમને ફોલો કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો

ભાવનગર જીલ્લા પંચાયત કાયદા સલાહકાર ભરતી 2023

ભાવનગર જીલ્લા પંચાયત કાયદા સલાહકાર ભરતી 2023

ભાવનગર જીલ્લા પંચાયત કાયદા સલાહકાર ભરતી 2023 : જીલ્લા પંચાયત ભાવનગર ખાતે કાયદા સલાહકારની 11 માસના કરાર આધારિત જગ્યાઓ માટે ભરતી બહાર પાડવામાં આવી છે (બીજો પ્રયત્ન). લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો જાહેરાત વાંચી પછી અરજી કરી શકશે. ભાવનગર જીલ્લા પંચાયત કાયદા સલાહકાર ભરતી 2023 પોસ્ટ ટાઈટલ ભાવનગર જીલ્લા પંચાયત કાયદા સલાહકાર ભરતી 2023 પોસ્ટ નામ કાયદા … Read more

ગીર સોમનાથ જીલ્લા પંચાયત કાયદા સલાહકાર ભરતી 2022

ગીર સોમનાથ જીલ્લા પંચાયત કાયદા સલાહકાર ભરતી 2022

ગીર સોમનાથ જીલ્લા પંચાયત કાયદા સલાહકાર ભરતી 2022 : જીલ્લા પંચાયત કચેરી – ગીર સોમનાથ ખાતે કાયદા સલાહકારની જગ્યા પ્રારંભિક 11 માસ માટે કરાર આધારિત ધોરણે ભરવા માટે ઈચ્છુક ઉમેદવારો પાસેથી નિયત નમૂનામાં અરજી મંગાવવામાં આવે છે. ગીર સોમનાથ જીલ્લા પંચાયત કાયદા સલાહકાર ભરતી 2022 પોસ્ટ ટાઈટલ ગીર સોમનાથ જીલ્લા પંચાયત કાયદા સલાહકાર ભરતી 2022 … Read more

અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ