અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ અહીં ક્લિક કરો

લેટેસ્ટ ન્યુઝ, સરકારી ભરતી, સરકારી યોજના, ટેકનો ટીપ્સને લગતી દરેક માહિતી ગુજરાતીમાં મેળવવા માટે અમારી વેબસાઈટ MYOJASUPDATE.NETની મુલાકાત લ્યો

બરવાળા નગરપાલિકા ભરતી 2023: કોમ્પ્યુટર ઓપરેટર અને અન્ય એપ્રેન્ટીસ જગ્યાઓ

બરવાળા નગરપાલિકા ભરતી 2023

બરવાળા નગરપાલિકા ભરતી 2023: મુખ્યમંત્રી એપ્રેન્ટીસ યોજના અંતર્ગત (વર્ષ 2023/24) માટે બરવાળા નગરપાલિકા, જી બોટાદમાં એપ્રેન્ટીસ એક્ટ 1961 હેઠળ પ્રવર્તમાન નિયમોનુસાર કોમ્પ્યુટર ઓપરેટર પ્રોગ્રામિંગ આસિસ્ટન્ટ, સેનેટરી ઇન્સ્પેકટર અને સર્વેયર એપ્રેન્ટીસ ભરતી માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. બરવાળા નગરપાલિકા ભરતી 2023 પોસ્ટ ટાઈટલ બરવાળા નગરપાલિકા એપ્રેન્ટીસ ભરતી 2023 પોસ્ટ નામ એપ્રેન્ટીસ કુલ જગ્યા 10 સંસ્થા … Read more

VMC એપ્રેન્ટીસ ભરતી 2023: VMC Apprentices Bharti 2023

VMC એપ્રેન્ટીસ ભરતી 2023

VMC એપ્રેન્ટીસ ભરતી 2023: વડોદરા મહાનગરપાલિકામાં એપ્રેન્ટીસ એક્ટ 1961 અને મુખ્યમંત્રી એપ્રેન્ટીસ યોજના હેઠળ વર્ષ 2023ના સત્રમાં વિવિધ ટ્રેડમાં એપ્રેન્ટીસની જગ્યાઓ ભરવા લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો પાસેથી નિયત કરેલ અરજી ફોર્મમાં અરજીઓ મંગાવવામાં આવે છે. VMC એપ્રેન્ટીસ ભરતી 2023 પોસ્ટ ટાઈટલ VMC એપ્રેન્ટીસ ભરતી 2023 પોસ્ટ નામ VMC Apprentices Bharti 2023 કુલ જગ્યા – સંસ્થા વડોદરા … Read more

Botad Nagarpalika: બોટાદ નગરપાલિકા ભરતી 2023

બોટાદ નગરપાલિકા ભરતી 2023

બોટાદ નગરપાલિકા ભરતી 2023: મુખ્યમંત્રી એપ્રેન્ટીસ યોજના અંતર્ગત બોટાદ નગરપપાલિકા, બોટાદમાં એપ્રેન્ટીસ એક્ટ 1961 હેઠળ પ્રવર્તમાન નિયમોનુસાર એપ્રેન્ટીસોની ભરતી માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારોએ અરજી કરવાની રહેશે. બોટાદ નગરપાલિકા ભરતી 2023 પોસ્ટ ટાઈટલ બોટાદ નગરપાલિકા ભરતી 2023 પોસ્ટ નામ એપ્રેન્ટીસ કુલ જગ્યા – સંસ્થા બોટાદ નગરપાલિકા છેલ્લી તારીખ 27-02-2023 અરજી પ્રકાર … Read more

Job Update: ગઢડા નગરપાલિકા ભરતી 2023, એપ્રેન્ટીસ જગ્યાઓ

ગઢડા નગરપાલિકા ભરતી 2023

ગઢડા નગરપાલિકા ભરતી 2023 : ગઢડા નગરપાલિકામાં ધી એપ્રેન્ટીસ એક્ટ – 1961 હેઠળ જુદા જુદા શાખાઓમાં ઈલેક્ટ્રીશ્યન/વાયરમેન, કોમ્પ્યુટર ઓપરેટર, ડ્રાફ્ટમેન (સીવીલ) ટ્રેડમાં ભરતી માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. ચાલો આ ભરતી વિશેની માહિતી આ લેખમાં મેળવીએ. ગઢડા નગરપાલિકા ભરતી 2023 પોસ્ટ ટાઈટલ ગઢડા નગરપાલિકા ભરતી 2023 પોસ્ટ નામ ગઢડા નગરપાલિકા એપ્રેન્ટીસ ભરતી 2023 કુલ … Read more

જેતપુર નવાગઢ નગરપાલિકા ભરતી 2023

જેતપુર નવાગઢ નગરપાલિકા ભરતી 2023

જેતપુર નવાગઢ નગરપાલિકા ભરતી 2023 : મુખ્યમંત્રી એપ્રેન્ટીસ યોજના અંતર્ગત જેતપુર નવાગઢ નગરપાલિકામાં એપ્રેન્ટીસ એક્ટ 1961 હેઠળ બેંક ઓફીસ એપ્રેન્ટીસ અને કોમ્પ્યુટર ઓપરેટર (COPA)ની 12 માસના માટે તદ્દન હંગામી ધોરણે ભરવા માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. જેતપુર નવાગઢ નગરપાલિકા ભરતી 2023 પોસ્ટ ટાઈટલ જેતપુર નવાગઢ નગરપાલિકા ભરતી 2023 પોસ્ટ નામ એપ્રેન્ટીસ ભરતી 2023 કુલ … Read more

અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ