અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ અહીં ક્લિક કરો

 
લેટેસ્ટ ન્યુઝ, સરકારી ભરતી, સરકારી યોજના, ટેકનો ટીપ્સને લગતી દરેક માહિતી ગુજરાતીમાં મેળવવા માટે અમારી વેબસાઈટ MYOJASUPDATE.NETની મુલાકાત લ્યો

GSRTC અમદાવાદ ભરતી 2022

GSRTC અમદાવાદ ભરતી 2022 : ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ વાહન વ્યવહાર નિગમ, અમદાવાદ વિભાગ ખાતે એપ્રેન્ટીસ એકટ 1961 પ્રવર્તમાન નિયમાનુસાર કોપા, ડીઝલ મીકેનીક / ડીઝલ મીકેનીક એન્જીન, ઈલેક્ટ્રીશીયન, એમ.એમ.વી., વાયરમેન, વેલ્ડર ટ્રેડમાં આઈટીઆઈ પાસ ઉમેદવારો માટે માટે એપ્રેન્ટીસ ભરતી માટે જાહેરાત બહાર પાડવામાં આવી છે. લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો અરજી કરી શકશે.

GSRTC અમદાવાદ ભરતી 2022

પોસ્ટ ટાઈટલGSRTC અમદાવાદ ભરતી 2022
પોસ્ટ નામGSRTC એપ્રેન્ટીસ ભરતી 2022
કુલ જગ્યા
સ્થળઅમદાવાદ – ગુજરાત
વિભાગGSRTC
અરજી પ્રકારઓફલાઈન

SBI ક્લાર્ક ભરતી 2022

GSRTC એપ્રેન્ટીસ ભરતી 2022

જે ઉમેદવારો GSRTCમાં એપ્રેન્ટીસ ભરતી માટે રાહ જોઈ રહ્યા છે તેમના માટે ખુબ જ સારી તક છે. આ તકનો લાભ લેવા સત્તાવાર જાહેરાત વાંચો પછી અરજી કરો.

GSRTC ભરતી 2022

આ ભરતી જરૂરી માહિતી જેવી કે પોસ્ટ નામ, શૈક્ષણિક લાયકાત, ઉંમર, પગાર, અરજી ફી, પસંદગી પ્રક્રિયા, અરજી કઈ રીતે કરવી વગેરે બાબતો નીચ્ચે મુજબ છે.

પોસ્ટ નામ : એપ્રેન્ટીસ

  • કોપા
  • ડીઝલ મીકેનીક / ડીઝલ મીકેનીક એન્જીન
  • ઈલેક્ટ્રીશીયન
  • એમ.એમ.વી.
  • વાયરમેન
  • વેલ્ડર

ગુજરાત ટપાલ વિભાગ વડોદરા ભરતી 2022

શૈક્ષણિક લાયકાત

  • 10 પાસ + ITI (અન્ય ટ્રેડ)
  • 12 પાસ + ITI (કોપા ટ્રેડ)

નોંધ : અરજી કરતા પહેલા ઓફીશીયલ નોટિફિકેશન વાંચી લેવી અને ત્યાર બાદ જ અરજી કરવી

પગાર

  • સરકારી નિયામુસાર સ્ટાઇપેંડ મહીને મળવાપાત્ર છે.

જે ઉમેદવારોએ અગાઉ કોઈ પણ જગ્યાએ એપ્રેન્ટીસ કરેલ હોય અથવા હાલમાં તાલીમમાં હોય કે ઓર્ડર લીધેલ હોય તેવા ઉમેદવારોએ અરજી કરવી નહી.

મફત પ્લોટ યોજના ગુજરાત 2022

GSRTC અમદાવાદ ભરતી 2022 પસંદગી પ્રક્રિયા કઈ છે?

ઉમેદવારોની પસંદગી પ્રક્રિયા શૈક્ષણિક લાયકાત અને મેરીટ પ્રમાણે થશે (નિયમ મુજબ ફેરફાર થઇ શકે).

GSRTC અમદાવાદ ભરતી 2022 અરજી કઈ રીતે કરશો?

ઉમેદવારોએ WWW.APPRENTICESHIPINDIA.ORG.IN વેબસાઈટ ઉપર રજીસ્ટ્રેશન કરી તેની હાર્ડ કોપી મેળવી, શૈક્ષણિક લાયકાતના તમામ પુરાવા (10+12+ITI), એલ.સી., આધારકાર્ડ, જાતિના પ્રમાણપત્રની નકલો વહીવટી શાખા, વિ. કચેરી, ગીતા મંદિર, અમદાવાદ ખાતે રૂબરૂમાં તારીખ 07-09-2022 થી 12-09-2022 સુધીમાં જમા કરાવવાનું રહેશે. તા. 10-09-2022ને શનિવાર તેમજ તા. 11-09-2022ને રવિવારે ચાલુ રહેશે. (સમય 11:00 કલાકથી 16:00 કલાક)

GSRTC અમદાવાદ ભરતી 2022 અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ કઈ છે?

છેલ્લી તારીખ : 12/09/2022

જાહેરાતઅહીં ક્લિક કરો
હોમ પેજ પર જાઓઅહીં ક્લિક કરો
GSRTC અમદાવાદ ભરતી 2022
GSRTC અમદાવાદ ભરતી 2022

Leave a Comment

અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ