ડિસ્ટ્રીકટ અર્બન હેલ્થ નર્મદા ભરતી 2024

ડિસ્ટ્રીકટ અર્બન હેલ્થ નર્મદા ભરતી 2024

ડિસ્ટ્રીકટ અર્બન હેલ્થ નર્મદા ભરતી 2024 : ડિસ્ટ્રીકટ અર્બન હેલ્થ નર્મદાના તાબા હેઠળના શહેરી પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર, રાજપીપળામાં આપેલ જગ્યાઓ 11 માસના હંગામી ધોરણે કરાર આધારિત (ફિક્સ પગાર) ભરવા માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવેલ છે. ડિસ્ટ્રીકટ અર્બન હેલ્થ નર્મદા ભરતી 2024 પોસ્ટ નામ ડિસ્ટ્રીકટ અર્બન હેલ્થ નર્મદા ભરતી 2024 કુલ જગ્યા 1 અરજી પ્રકાર ઓનલાઈન … Read more

જીલ્લા આરોગ્ય સોસાયટી નર્મદા ભરતી 2024

જીલ્લા આરોગ્ય સોસાયટી નર્મદા ભરતી 2024

જીલ્લા આરોગ્ય સોસાયટી નર્મદા ભરતી 2024 : નેશનલ હેલ્થ મિશન અંતર્ગત નર્મદા જીલ્લામાં વિવિધ ખાલી જગ્યાઓ માટે તદ્દન હંગામી ધોરણે ભરવા તથા તેની પ્રતીક્ષાયાદી બનાવવા સદરહુ જાહેરાત આપવામાં આવે છે. લાયકાત ધરાવતા ઈચ્છુક ઉમેદવારો આરોગ્યસાથી પ્રવેશ મોડ્યુલની લિંક https://arogyasathi.gov.in તારીખ 20-06-2024થી તારીખ 30-06-2024 સુધી ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે. જીલ્લા આરોગ્ય સોસાયટી નર્મદા ભરતી 2024 પોસ્ટ … Read more

દાંતીવાડા રોજગાર ભરતી મેળો 2024

દાંતીવાડા રોજગાર ભરતી મેળો 2024

દાંતીવાડા રોજગાર ભરતી મેળો 2024 : આઈ.ટી.આઈ. દાંતીવાડા અને રોજગાર કચેરી પાલનપુરના સંયુક્ત ઉપક્રમે આયોજીત કરાર આધારિત / કાયમી / એપ્રેન્ટીસ જોબ માટે ભરતી મેળાનું આયોજન મોડેલ સ્કુલની સામે, દાંતીવાડા કોલોની દાંતીવાડા, જી. બનાસકાંઠા 385505 ખાતે તારીખ 28-06-2024ના રોજ સવારે 10:30 કલાકે કરવામાં આવેલ છે. દાંતીવાડા રોજગાર ભરતી મેળો 2024 પોસ્ટ ટાઈટલ દાંતીવાડા રોજગાર ભરતી … Read more

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા વિવિધ પરીક્ષાની તારીખો જાહેર

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા વિવિધ પરીક્ષાની તારીખો જાહેર

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા વિવિધ જગ્યાઓની પરીક્ષાઓ માટે પરીક્ષા તારીખ જાહેર કરવામાં આવી છે. RMC દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલ એક નોટીફીકેશનમાં કુલ 8 જેટલી પરીક્ષાઓની તારીખો જાહેર કરવામાં આવી છે. રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા વિવિધ પરીક્ષાની તારીખો જાહેર રાજકોટ મહાનગરપાલિકાની જુદી જુદી જગ્યાઓ માટેની તારીખ 23-06-2024ના રોજ યોજાનાર લેખિત પરીક્ષાનું ટાઈમ ટેબલ ક્રમ જગ્યાનું નામ જગ્યાની સંખ્યા … Read more

ધ અર્બન હેલ્થ સોસાયટી અમદાવાદ ભરતી 2024

ધ અર્બન હેલ્થ સોસાયટી અમદાવાદ ભરતી 2024

ધ અર્બન હેલ્થ સોસાયટી અમદાવાદ ભરતી 2024 : અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં હેલ્થ વિભાગમાં નેશનલ હેલ્થ મિશન અંતર્ગત 11 માસના કરાર આધારે મંજૂર થયેલ એ.એન.એમ.ની 13 જગ્યાઓ માટે ભરતી કરવા બાબત. લાયકાત ધરવત ઉમેદવારો જાહેરાત વાંચી ઓનલાઈન અરજી કરવી. ધ અર્બન હેલ્થ સોસાયટી અમદાવાદ ભરતી 2024 અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં હેલ્થ વિભાગમાં ધી અર્બન હેલ્થ સોસાયટી, અમદાવાદ … Read more

NHM જામનગર ભરતી 2024 : જામનગર મહાનગરપાલિકા

NHM જામનગર ભરતી 2024

NHM જામનગર ભરતી 2024 : Jamnagar Mahanagarpalika આરોગ્ય શાખા હસ્તક નેશનલ હેલ્થ મિશન હેઠળ તદ્દન હંગામી ધોરણે એ.એન.એમ., ફાર્માસીસ્ટ-ડેટા આસીસ્ટન્ટ તથા મેડીકલ ઓફિસર (એમ.બી.બીએસ.) UHWC, આર.બી.એસ.કે. મેડીકલ ઓફીસર મેલ / ફીમેલની 11 માસ માટે કરાર આધારિત ભરતી માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. NHM જામનગર ભરતી 2024 પોસ્ટ ટાઈટલ જામનગર મહાનગરપાલિકા ભરતી 2024 પોસ્ટ નામ … Read more

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા ભરતી 2024

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા ભરતી 2024

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા ભરતી 2024 : Rajkot Mahanagarpalika દ્વારા વિવિધ જણાવ્યા મુજબની ખાલી જગ્યાઓ ભરવા માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો તારીખ 25-06-2024, મંગળવાર સુધીમાં ફક્ત ઓનલાઈન માધ્યમથી અરજી કરવાની રહેશે. રાજકોટ મહાનગરપાલિકા ભરતી 2024 પોસ્ટ ટાઈટલ રાજકોટ મહાનગરપાલિકા ભરતી 2024 પોસ્ટ નામ વિવિધ કુલ જગ્યા 16 સંસ્થા રાજકોટ મહાનગરપાલિકા અરજી છેલ્લી તારીખ … Read more

GSSSB CCE આન્સર કી 2024 : ક્લાસ 3 (ગ્રુપ A અને ગ્રુપ B)

GSSSB CCE આન્સર કી 2024

GSSSB CCE આન્સર કી 2024 : ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા વર્ગ 3 (ગ્રુપ A તથા ગ્રુપ B)ની સંયુક્ત સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની પ્રોવિઝનલ આન્સર કી ઓફિશિયલ વેબસાઈટમાં જાહેર કરવામાં આવી છે. જે મિત્રોએ પરીક્ષા આપી છે તે ઉમેદવારો પ્રોવિઝનલ આન્સર કી જોઈ લેવી. GSSSB CCE આન્સર કી 2024 જાહેરાત ક્રમાંક 212/202324 – ગુજરાત ગૌણ સેવા, … Read more

લોકસભા ચૂંટણી પરિણામ 2024

લોકસભા ચૂંટણી પરિણામ 2024

લોકસભા ચૂંટણી પરિણામ 2024 : લોકસભાની ચૂંટણીનું આયોજના સમગ્ર દેશના ચૂંટણી પંચ દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું જે વિવિધ 7 તબક્કા વાર થયું હતું. જેમાં ગુજરાતમાં 25 સીટ (1 સુરત સીટ BJP બિનહરિફ જીતી) માટે ત્રીજા તબક્કામાં એક દિવસે એટલે કે 7 મે 2024ના રોજ મતદાન થયું હતું. લોકસભા ચૂંટણી પરિણામ 2024 સમગ્ર દેશમાં ચૂંટણી પરિણામની … Read more

અમૂલ દૂધના ભાવમાં વધારો

અમૂલ દૂધના ભાવમાં વધારો

અમૂલ દૂધના ભાવમાં વધારો : ગુજરાત કો-ઓપરેટીવ મિલ્ક માર્કેટિંગ ફેડરેશન લિમિટેડ (GCMMF) દ્વારા અમૂલ દૂધના ભાવમાં અંદાજીત લીટરે 2 રૂપિયાની વધારો કર્યો છે. આ વધારો તારીખ 03-06-2024ના રોજથી લાગુ થઇ જશે. અમૂલ દૂધના ભાવમાં વધારો અમૂલ દૂધ એટલે કે અમૂલ ગોલ્ડ, અમૂલ શક્તિ. ટી સ્પેશિયલ વગેરે જેવી પ્રોડક્ટમાં આ વધારો કરવામાં આવ્યો છે. GCMMF દ્વારા … Read more

 • https://emasoum.oum.edu.my/files/ovo99/
 • https://emasoum.oum.edu.my/files/situs288/
 • https://emasoum.oum.edu.my/files/vwslot/
 • https://firstpoint.rawlinzdesigns.co.ke/public/themes/hmslot99/
 • https://camsys.aiu.edu.my/lineslot88/
 • https://camsys.aiu.edu.my/assets/vwslot/
 • https://camsys.aiu.edu.my/files/redslot88/
 • https://fp.forest.go.th/rfd_app/g/lineslot88/
 • https://fp.forest.go.th/fx/reds/
 • https://ssb.go-doe.my.id/asset/situs288/
 • https://frms.felda.net.my/uploads/hmslot99/
 • https://apelq.oum.edu.my/images/cuan288/
 • https://liviupascaniuc.eu/images/Situs288/
 • https://fortrain.forestry.gov.my/app/maxwin288/
 • https://asbj.aiu.edu.my/images/reds/
 • toto slot
 • slot dana
 • http://salary.moe.go.th/upload/situs288/
 • http://salary.moe.go.th/include/vwslot/
 • http://salary.moe.go.th/include/ovo99/
 • http://train.opsmoe.go.th/upload/redslot88/
 • http://sso.sueksa.go.th/upload/situs288/
 • http://ncdclinicplus.ddc.moph.go.th/assets/cFiles/vwslot/
 • https://crm21.vesindia.org/j99slot/
 • https://contabilsistem1.com.br/oyo88/
 • https://petrolcentro.com/rrslot88/
 • https://teneriasanjose.com/redslot88/
 • https://e-license.dsd.go.th/dev/cuan288/
 • https://tempahan.mbpp.gov.my/css/cuan288/
 • https://sipadek.jambikota.go.id/storage/xmahjong/
 • https://sipadek.jambikota.go.id/docs/scatterhitam/
 • https://tagihan.iainptk.ac.id/public/j200m/
 • https://tagihan.iainptk.ac.id/public/situs288/
 • https://e-rekrut.llm.gov.my/style/xline/
 • https://e-rekrut.llm.gov.my/fonts/vwslot/
 • https://ppid.bontangkota.go.id/js/berita/amahjong/
 • https://sipadek.jambikota.go.id/vendors/zred/
 • slot mahjong
 • j200m
 • slot pulsa
 • https://el-hadaf.com.sd/vwslot/
 • https://legalprudent.in/situs288/
 • https://retigcol.lat/olxslot/
 • https://mednetsolution.com/
 • https://superwit.com/reds/
 • https://el-hadaf.com.sd/vwslot/
 • https://legalprudent.in/situs288/
 • https://retigcol.lat/olxslot/
 • https://mednetsolution.com/
 • https://superwit.com/reds/
 • https://crm21.vesindia.org/images/cuan288/
 • https://contabilsistem1.com.br/es/cuan288/
 • https://retigcol.lat/img/cuan288/
 • https://legalprudent.in/assets/cuan288/
 • https://mednetsolution.com/cuan288/
 • https://vivaldigroup.cl/situs288/
 • https://zibex.co.rs/vwslot/
 • https://etauliah.mais.gov.my/pictures/vwslot/
 • https://etauliah.mais.gov.my/documents/ovo99/
 • https://njm.kpdn.gov.my/ovo99/
 • https://njm.kpdn.gov.my/redslot88/
 • https://docker.pnru.ac.th/-566430122523117/ovo99/
 • https://superwit.com/lineslot88/
 • https://superwit.com/ovo99/
 • https://docker.pnru.ac.th/-215810122523007/ovo99/
 • https://docker.pnru.ac.th/-215810122523007/situs288/
 • https://docker.pnru.ac.th/-215810122523007/lineslot88/
 • https://beautylatory.com/lineslot88/
 • https://beautylatory.com/ovo99/
 • https://beautylatory.com/rrslot88/
 • https://beautyratory.id/coba/redslot88/
 • https://beautyratory.id/coba/vwslot/
 • https://beautyratory.id/coba/situs288/
 • http://beautystory.id/ovo188/
 • http://beautystory.id/ovo99/
 • http://raypack.id/ovo99/
 • http://raypack.id/j99slot/
 • http://raypack.id/rrslot88/
 • http://rayandra.com/lineslot88/
 • http://rayandra.com/situs288/
 • https://www.appiliate.my/public/rrslot88/
 • https://www.appiliate.my/public/ovodewa/
 • https://www.appiliate.my/public/j99slot/
 • https://sheluna.id/ovo99/
 • https://sheluna.id/slot88ku/
 • https://beautylatoryclinic.com/redslot88/
 • https://beautylatoryclinic.com/ovo99/
 • http://beautystory.id/rrslot88/
 • http://woedy.id/wp-content/themes/situs288/
 • https://tipsbranding.id/wp-content/plugins/redslot88/
 • https://tipsbranding.id/wp-content/vwslot/
 • https://dianindahabadi.com/lineslot88/
 • https://dianindahabadi.com/ovo99/
 • https://sheluna.id/wp-content/situs288/
 • https://sheluna.id/wp-content/themes/ovo99/
 • http://lunaderm.id/ovo99/
 • http://lunaderm.id/vwslot/
 • http://shegeulis.com/wp-content/vwslot/
 • http://ncdclinicplus.ddc.moph.go.th/assets/FILES/ovo99/
 • https://academy.intesh.com.my/wp-includes/vwslot/
 • https://academy.intesh.com.my/wp-content/slot88ku/
 • http://sckosmetika.com/wp-content/ovo99/
 • https://sckosmetika.com/situs288/
 • https://intesh.com.my/vwslot/
 • http://ejams.jtm.gov.my/lineslot88/
 • http://ejams.jtm.gov.my/redslot88/
 • https://intesh.com.my/wp-includes/redslot88/
 • https://semce.com/lineslot88/
 • https://motapplication.mot.go.th/piwik/lineslot88/
 • https://motapplication.mot.go.th/piwik/situs288/
 • https://motapplication.mot.go.th/piwik/redslot88/
 • https://archives.daffodilvarsity.edu.bd/public/css/cuan288/
 • https://motapplication.mot.go.th/piwik/js/cuan288/
 • https://damrongdhama.chiangraipao.go.th/images/dana/
 • https://damrongdhama.chiangraipao.go.th/images/totoslot/
 • https://damrongdhama.chiangraipao.go.th/images/pulsa/
 • https://ops.chiangraipao.go.th/images/thailand/
 • https://ops.chiangraipao.go.th/images/bet200/
 • https://ops.chiangraipao.go.th/images/cuan288/
 • http://ncdclinicplus.ddc.moph.go.th/assets/FILES/situs288/
 • https://mytgp.ihm.moh.gov.my/xline/
 • https://oleoleindonesia.com/wp-content/lineslot88/
 • https://chiangraipao.go.th/dtoc/redslot88/
 • http://nunaluna.com/lineslot88/
 • https://data.yst2.go.th/edpa66/main/upload/vwslot/
 • http://mykloon.id/lineslot88/
 • http://www.tungkula.go.th/nongyueng/users/vwslot/
 • http://nongyai.go.th/nongyai/users/situs288/
 • https://pvnweb.dpt.go.th/web-upload/redslot88/
 • https://bcp3.nbtc.go.th/vwslot/
 • https://mytgp.ihm.moh.gov.my/vwslot/
 • https://chakraval.com/sweetalert-master/situs288/
 • https://mytgp.ihm.moh.gov.my/situs288/
 • https://chakraval.com/sweetalert-master/sdana88/
 • https://chakraval.com/sweetalert-master/dist/jp88/slotgacor/
 • https://bcp3.nbtc.go.th/lineslot88/
 • http://www.tungkula.go.th/nongyueng/users/redslot88/
 • https://kangwendra.com/line/
 • http://nongyai.go.th/nongyai/theme/lineslot88/
 • http://mells.id/cuan288/
 • http://riselogistics.id/wp-content/cuan288/
 • https://eproject.mnre.go.th/uploads/line88/
 • http://petition.mnre.go.th/MNRE_PETITION_59/jpgraph/src/maxwin288/
 • http://petition.mnre.go.th/MNRE_PETITION_59/redslot88/
 • http://petition.mnre.go.th/MNRE_PETITION_59/xline/
 • http://wawasuh.com/wp-content/themes/situs288/
 • https://sipedia.unuha.ac.id/assets/js/
 • https://sipedia.unuha.ac.id/files/lmahjong/
 • https://sipedia.unuha.ac.id/storage/pulsa/
 • https://www.dresstoimpress.pk/slotjp88/
 • https://eproject.mnre.go.th/assets/icons/slotjp88/
 • https://pg.ruet.ac.bd/la-assets/js/brand/jp88/
 • https://galilayaonline.com/slotgacor8/
 • https://www.firmarehberikonya.com/css/home-map/
 • https://cms.tvetmara.edu.my/spakp/vwslot/
 • https://pvnweb.dpt.go.th/web-upload/menudata/slotresmi/
 • https://www.pornchai-th.com/agenslotgacor/
 • https://eproject.mnre.go.th/uploads/line88/
 • http://woedy.id/lineslot88/
 • https://salary.moe.go.th/cache/xline/
 • https://bureausrs.moe.go.th/scout_admin/appointment_file/situs288/
 • https://bureausrs.moe.go.th/scout_admin/awards_file/vwslot/
 • https://www.firmarehberikonya.com/images/
 • http://iptrans.org.br/includes/
 • http://iptrans.org.br/images/
 • https://bureausrs.moe.go.th/scout_admin/awards_file/redslot88/
 • https://pg.ruet.ac.bd/la-assets/lineslot88/
 • https://pg.ruet.ac.bd/css/vwslot/
 • https://pg.ruet.ac.bd/temp/situs288/
 • https://monalisa.bkkbn.go.id/assets/schitam/
 • https://cms.tvetmara.edu.my/spakp/lineslot88/
 • https://cms.tvetmara.edu.my/vendor/
 • https://cms.tvetmara.edu.my/spakp/vwslot/
 • https://moneyforcar.es/
 • https://gve.com.pg/
 • https://navenezuela.org/css/
 • https://bhabinsa.dingkoding.com/css/web/
 • https://pqw.dae.gov.bd/dae_plant_quarantine/app/webroot/web/
 • https://ejawatanlmm.kedah.gov.my/web/
 • https://e-rekrut.llm.gov.my/web/
 • https://sipadek.jambikota.go.id/web/
 • https://motapplication.mot.go.th/piwik/web/
 • https://sigesit.big.go.id/storage/
 • https://sigesit.big.go.id/assets/toto/