-->

JOIN US ON TELEGRAM JOIN NOW


કોમ્પુટરના એક માર્ક્સ માટે ઉપયોગી સવાલો ભાગ 3

કોમ્પુટરના એક માર્ક્સ માટે ઉપયોગી સવાલો ભાગ 3

- સેન્ટ્રલ પ્રોસેસિંગ યુનિટને ......... સાથે સરખાવી શકાય. માનવીના મગજ

- સરવાળા અને બાદબાકી થઈ શકે તેવું પ્રથમ મશીન શોધનાર ......... હતો. બ્લેઈસ પાસ્કલ

- WWW એટલે ......... World Wide Web

- કોમ્પ્યુટર મુખ્ય ઘટક ......... છે. પ્રોસેસિંગ યુનિટ

- એક સંખ્યા તથા બે તીર ધરાવતું બોક્ષ સ્પિન એડિટ બોક્સ

- કોમ્પ્યુટર બંધ કરતાં નાશ પામતી મેમરી ......... રેમ

- Dark Avenger એ ......... છે. DTP પ્રોગ્રામ

- સર્વસામાન્ય મોનિટર ......... રંગો એકી સાથે દર્શાવી શકતા હોય છે. ૨૫૬

- DMP એટલે શું? Dot Matrix Printer

- ૧૦૨૪ બાઇટ્સ એટલે શું? ૧ કિલો બાઈટ

- એક જ પ્રોસેસરમાં એક જ બિલ્ડિંગ કે એક જ રૂમમાં આવેલા કોમ્પ્યુટરને જોડી શકાય તેવા નેટવર્કને ......... કહે છે? લેન

- FDD અને HDDમાં માહિતીનો સંગ્રહ કરવા માટે ......... નો ઉપયોગ થાય છે. ચુંબકીય ક્ષેત્રે

......... એ સમગ્ર રાષ્ટ્રમાં છવાયેલ નેટવર્કના તમામ કોમ્પ્યુટરને જોડાવાથી બનતી રાષ્ટ્રવ્યાપી નેટવર્ક છે. ERNet

- ક્યા પ્રોગ્રામનો વેબ બ્રાઉઝર તરીકે ઉપયોગ કરી શકાય છે? Internet Explorar

- પ્રિન્ટરની છાપવાની ગુણવત્તાનો આધાર શેના પર છે? DPI

- એક CD-ROM માં ......... જેટલી માહિતી સંગ્રહી શકાય છે. 680 KB

- સમગ્ર રાષ્ટ્રમાં નેટવર્ક ઉભું કરવા માટે ......... પદ્ધતિનો ઉપયોગ થાય છે. સેટેલાઈટસ

- લેનનું પુરૂ નામ ......... છે. Local Area Network

- ૧૯૮૩માં ઈન્ટેલ કોર્પોરેશન કંપનીએ ......... માઈક્રોપ્રોસેસર બનાવ્યું. 8088

- સિલીકોનના નાના ભાગ પર કોમ્પ્યુટરને લગતી સર્કિટસ બનાવવામાં આવે છે. જેને ......... તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ચિપ

- MS Word એ ......... પ્રકારનું સોફ્ટવેર છે. વર્ડ પ્રોસેસિંગ

- MS Wordમાં શબ્દોને અવનવી ઢબે તૈયાર કરી આવતી સુવિધાનું નામ ......... છે. ટૂલ

- MS Wordના ટેબલમાં કોઈ બે ખાનાને ભેગાં કરવા માટે ટેબલ મેનુમાં ......... કમાન્ડ આપ્યું છે. Merge Cell

- MS Word દ્વારા નવું ડોક્યુમેન્ટ બનાવવા ફાઈલ મેનુમાંથી ......... કમાન્ડ પસંદ કરવો પડે. NEW

- મેઈલમર્જ સવલતમાં મેઈન ડોક્યુમેન્ટને ......... કહે છે. Form Letter

- મેઈલ મર્જ ડોક્યુમેન્ટમાં વેરિએબલને ......... ચિહ્નની વચ્ચે દર્શાવવામાં આવે છે. << >>

- MS Word કોઈપણ ફાઈલને ......... એક્સ્ટેન્શન સાથે સેવ કરવામાં આવે છે. .doc

- ટેક્સ્ટના કોઈપણ ભાગને તેના મૂળ સ્થાને રાખી અન્ય જગ્યાએ નકલ કરવા ......... કમાન્ડ ઉપયોગમાં લેવા પડે. Copy & Paste

- ટેક્સ્ટના કોઈપણ ભાગને તેના મૂળ સ્થાને ઉપાડીને અન્ય જગ્યાએ ખસેડવા ......... કમાન્ડ ઉપયોગમાં લેવા પડે Cut & Paste

- MS Wordમાં દર્શાવેલા ચિત્રોનો અમૂક ભાગ કાઢી નાખવા માટેની વ્યવસ્થાને ......... તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ક્રોપિંગ

- MS Wordમાં લખાણની પાછળના ભાગે ગ્રે રંગમાં દર્શાવતી આકૃતિને ......... તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. વોટરમાર્ક

- MS Wordમાં એક જેવું લખાણ ધરાવતો પત્ર થોડા ફેરફાર સાથે અનેક લોકોને મોકલવા માટે જે સુવિધા ઉપલબ્ધ છે, તેને ......... કહે છે. મેઈલમર્જ

- MS Wordમાં ડોક્યુમેન્ટમાં કોઈ શબ્દને તેનો સમાનર્થી શબ્દ મેળવવા ......... મેનુ કમાન્ડ આપેલો છે. Tool - Lamguage - Thesaurus

- વર્ડમાં એક કરતાં વધુ ડોક્યુમેન્ટ વિન્ડો એકબીજા ઉપર ઢંકાઈ ન જાય તે માટે ......... પસંદ કરવું જોઈએ. Windows – Arrage all

- ડોક્યુમેન્ટમાં વર્ડની દ્રષ્ટીએ વ્યાકરણમાં ખોટા શબ્દો નીચે ......... રંગની વાંકીચૂંકી લીટી આવે છે. લીલી

- માઈક્રોસોફ્ટ વર્ડએ ......... પ્રોગ્રામ છે. વર્ડ પ્રોસેસિંગ

- વર્ડમાં ટેબલની અંદર ઉભી હરોળ ઉમેરવા માટે ......... વિકલ્પ પસંદ કરાય છે. ટેબલ, ઇન્સર્ટ કોલમ

- વર્ડમાં ટેબલ ઓટો ફોર્મેટના ......... વિકલ્પથી કોલમને તેની જાતે જ વ્યવસ્થિત ગોઠવી આપે છે. ઓટો ફીટ

- વર્ડમાં આપણે ટેબલને ......... ક્રમમાં ગોઠવી શકીએ છીએ. બુથ

- વર્ડમાં ન્યૂઝ પેપર પ્રમાણે ઊંચી હરોળો બનાવવા માટે ......... વિકલ્પ પસંદ કરવામાં આવે છે. ફોર્મેટ, કોલમ

- માઈક્રોસોફ્ટ એક્સેલ એ ......... સાથે કાર્ય કરવા માટેનું ઉત્તમ પ્રોગ્રામ છે. આંકડા

- વર્કશીટનાં સમૂહને એક્સેલમાં ......... કહે છે. વર્કબુક

- માઈક્રોસોફ્ટ એક્સેલમાં ......... રો અને ......... કોલમ આવેલા છે. ૬૫૫૩૬, ૨૫૬